ขอเชิญร่วมบริจาคสร้าง หลุม 3

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มร่วมใจกันสรรสร้างสนามภูกระแต ขอเชิญนักกอล์ฟร่วมแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้ ปรับปรุงหลุม 3 สนามกอล์ฟภูกระแต ในวันที่ 26 ธันวาคม  2553 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 1000 บาท เงินทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่าย และบริจาคเงิน หรือวัสดุเพื่อสร้างหลุม Signature Hole  (หลุม 3) ได้ที่คลับเฮาส์สนามกอล์ฟภูกระแต 

 รายนามผู้บริจาค ของรางวัล

1.ดร.สมชอบ   นิติพจน์             ถ้วยรางวัลเกียรติยศ มูลค่า  15,000     บาท
2.น.พ.ประสงค์  บูรณ์พงศ์         โทรทัศน์ สี     2   เครื่อง
3.คณบดี สมัย  สามิต               กระติกน้ำร้อน 2  ใบ
4.คุณ อธิวัฒน์  เจริญไชย         กระติกน้ำร้อน  2 ใบ
5.โปรวิน                                   พัตเตอร์ใหม่  1  อัน
6.มหาวิทยาลัยนครพนม          เสื้อมหาวิทยาลัย  5  ตัว
7.คุณ ศุภชัย  ภูนากรม             เสื้อเชิ้ทสปอร์ท    5  ตัว
8.คุณ สุริยันต์  วารี                   กระทะไฟฟ้า        2  อัน
9.คุณ ธีระพล  สถิตสิริพร         น้ำดื่มสิงห์           10 แพ็ค
10.คุณ สนิท  อินมา                 ถุงมือกอล์ฟ  4 ข้าง ลูกกอล์ฟ  2 หลอด
11.คุณ โกเศส  พุโพธิ์              กระติกน้ำร้อน      2  ใบ
12.คุณ สมพงษ์  ผจกงไฟฟ้า   กระติกน้ำร้อน       2  ใบ
13.นางชนาภา  ศรีพระจันทร์    พัดลม  2  เครื่อง


เงินสด


1. น.ส.อังคณา  เตี้มฉายพันธ์             1,000         บาท
2.คุณพิชิต         คำศรี                     3,000         บาท
3.คุณพงษ์เสกสรร   แสนสุข             10,000         บาท
4.ผอ.สามารถ  วังคะฮาต                  1,000         บาท
5.คุณทวีศักดิ์    มั่นธรณ์                      500         บาท
6.คุณพรชัย       สุวรรณพฤกษ์           1,000         บาท
7.คุณเทาว์        แสงเขียว                   500         บาท
8.คุณโยธิน        อินทร์ไยธา             2,000         บาท
9.คุณสรวีย์       วรวัฒน์ปรียากร         1,000          บาท
10.พ.ต.ประเสริฐ  มณีวรรณ              1,000          บาท
11.คุณมนัส      ปิ่นประภา                1,000          บาท
12.คุณสุรัตน์     บุตรดี                     3,000         บาท
13.ผอ.เอกชัย    คะษาวงค์               2.000          บาท
14.คุณอนิรุธ     แก่นจันทร์               3,000          บาท
15.คุณป้อง      ขันตี                       1,500          บาท
16.มหาวิทยาลัยนครพนม                 2.000          บาท
17.ชมรมกอล์ฟนาแก                     10,000          บาท
18.S.P.BR. TUOR                         2,000          บาท
19.คุณบัญนพ   ตั้งตรงจิตร               2,000          บาท
20.คุณสยามรัฐ  ศรีพระจันทร์            2,000          บาท
21.โยธาและผังเมือง                       1,500          บาท
22.คุณชนาภา  ศรีพระจันทร์             1,000          บาท
23.คุณประภัทร  แก้วมณีไชย             5,000         บาท
24.คุณวินัย   ใดงาม                       3,000          บาท
25.คุณศิริพงษ์  แสนสุข                   2,000         บาท
26.พ.ต.อ.ปราโมทย์  พรหมรุ่งเรือง     1,000         บาท
27.คุณชนะโชค  คำวัน                    1,000         บาท
28.คุณนพรัตน์  เมืองแทน                3,000          บาท
29.คุณสิทธิศักดิ์  วชิรเสรีชัย             1,000          บาท
30.คุณศิริพงษ์  สิงห์บุตร                  1,000         บาท
31.ผอ.พิชิต  โกพล                        1,000          บาท                    
32.ชรมแคดดี้ภูกระแต                     2,100          บาท                             
33.ประมูลอุปกรณ์กอล์ฟ                  4,900          บาท                  
34.คุณสุพัฒน์  เรืองวรบูรณ์              1,000          บาท
35.คุณรพินทร์  วัณณภูมิ  ( อู่ตั้ม )     3,000          บาท
                     
                                                                รวม  81,500         บาท

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Posted by Picasa

Posted by Picasa