โฮลอินวันสนามภูกระแต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552


ที่

ชื่อ - สกุล

หลุม

เหล็ก

par / ระยะ

วัน เดือน ปี
1
คุณนิยม สกุลคู
7
8
3/185
15/12/2527
2
คุณสันติ โควบุตร
7
3
3/158
22 /03/2529
3
คุณเชาวลิตสกลธวัฒน์
7
7
3/143
20/07/2529
4
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
7
4
3/158
06/08/2530
5
คุณนิวัติ เจียวิริยะบุญญา
7
7
3/158
19/12/2530
6
คุณผจญ สุวรรณ
7
4
3/185
05 /01/2531
7
คุณสุพัฒน์ เรืองวรบูรณ์
2
3
3/194
05 /01/2531
8
คุณเทาว์ แสงเขียว
4
8
3/158
04 /04/2531
9
พ.อ.กวี คล้ายโอภาส
7
8
3/143
21/12/2531
10
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
8
3
3/185
27/12/2532
11
คุณทวี บุรุษชาติ
4
5
3/158
07/12/2532
12
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
7
9
3/143
10 /01/2533
13
คุณสุขสันต์ บุญฉัตร
3
6
3/158
03 /04/2537
14
คุณเทียนชัย อัจฉริยพันธ์
2
7
3/154
13 /04/2537
15
คุณสุวรรณ สิงห์เงา
3
9
3/158
19 /11/2537
16
คุณนพพร พิมพานนท์
6
1
3/143
09 /01/ 2543
17
คุณปราโมทย์ ศิริมาศ
3
5
3/158
30/12/2539
18
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
3
5
3/158
30/12/2539
19
คุณประทีป ธรรมชัย
3
8
3/158
27/12/2541
20
คุณบุญเกษม เมืองแสน
6
5
3/143
27/12/2541
21
คุณมนัส ปิ่นประภา
6
5
3/143
14/12/2542
22
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
6
5
3/143
15/12/2542
23
คุณมนัส ปิ่นประภา
2
5
3/154
28 /01/2542
24
คุณเทาว์ แสงเขียว
2
8
3/158
29 /01/2543
25
คุณณรงฤทธิ์ วะชุม
2
6
3/158
25/12/2543
26
คุณวินัย ออประเสริฐศักดิ์
6
9
3/143
08/12/2541
27
คุณวินัย ศรีพระจันทร์
2
5
3/154
05 /01/2541
28
คุณวินัย ศรีพระจันทร์
8
5
3/165
15 /01/ 2541
29
คุณวราทิตย์ ทาระพันธ์
6
5
3/143
20/12/ 2541
30
คุณสานิตย์ รสานนท์
2
5
3/143
20/12/ 2541
31
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
3
5
3/158
05 /04/2543
32
คุณฉัตรชัย ณ นครพนม
3
8
3/158
16/12/2543
33
คุณสมนาม เหล่าเกียรติ
2
5
3/156
05 /08/2543
34
คุณพรชัย สุวรรณพฤกษ์
6
9
3/143
20/12/2544
35
คุณประจักษ์ เจริญรัตน์
8
5
3/158
22 /06/2544
36
คุณปราโมทย์ ยาหอ
3
7
3/158
10/12/2544
37
คุณดนัย เนวะมาตย์
6
7
3/143
28 /01/2545
38
คุณเกียรติศักดิ์ โกศัลวิตร
3
7
3/158
05/06/2545
39
คุณสมภพ ตั้งศิริ
3
9
3/158
20/12/2545
40
คุณสุวรรณ สิงห์เงา
3
9
3/158
24/11/2545
41
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
3
7
3/158
27/11/2545
42
คุณบุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
3
7
3/158
13/12/2545
43
คุณนิมิตร พรหมวิศาสตร์
6
7
3/143
21/08/2546
44
ว่าที่/12/ภูมินทร์ ฮงมา
6
7
3/143
05/11/2546
45
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
6
8
3/143
12/11/2546
46
คุณบุญส่ง ชื่นอุรา
3
5
3/158
16 /04/ 2543
47
คุณพรชัย สุวรรณพฤกษ์
6
7
3/143
-
48
คุณบุญส่ง ชื่นอุรา
3
7
3/158
-
49
คุณสมศักดิ์ แก่นจันทร์
3
7
3/158
-
50
คุณโรจนะ แก่นจันทร์
3
8
3/158
02/12/2549
51
คุณมนัส ปิ่นประภา
6
7
3/143
17/11/2543
52
คุณเทาว์ แสงเขียว
6
8
3/143
-
53
พ.ท.อวยชัย ราชภักดี
3
7
3/158
11/12/2549
54
คุณธีรพล สถิตสิริพร
3
P
3/143
26/12/2549
55
คุณสามารถ วังคะฮาด
6
8
3/143
30 /08/2549
56
คุณกลยุทธ์ แสงชาติ
3
9
3/158
-
57
คุณรชต ขัติวงศ์
3
7
3/158
-
58
คุณสาธิต พ่อค้าช้าง
3
7
3/143
23/09/2550
59
คุณประมวล สาระโว
6
5
3/158
20/02/2550
60
คุณธณเดช ประเสริฐภัค
6
p
3/143
01/03/2550
61
คุณอธิวัฒน์ เจริญไชย
3
7
3/158
17/03/2550
62
คุณณรงค์ฤทธิ์ หัตถกุลโกวิท
6
7
3/143
09/04/2550
63
คุณสุเมธ หล้าดี
3
7
3/158
22/07/2550
64
น.อ.มานะ โพธิ์ใจ
3
9
3/143
04/08/2550
65
คุณสมชาย นันทิเกีรยติกุล
3
 U
3/143
 29/08/2550
66
คุณกลยุทธ แสงชาติ
3
P
3/143
 28/09/2550
67
คุณบุญมา นางลอย
3
7
3/143
 20/10/2550
68
คุณสิทธิศักดิ์ ศรีนครา
3
6
3/143
 20/12/2550
69
คุณณรงค์ฤทธิ์ วะชุม
6
9
3/158
 29/03/2551
70
คุณสุพัฒน์ เรืองวรบูรณ์
3
9
3/143
 05/04/2551
71
คุณสุเทพ อติวรรณกุล
3
9
3/143
 11/04/2551
72
คุณวินัย ฉวีรักษ์
 3
7
3/143
02/05/2551
73
คุณสุเมธ หล้าดี
6
8
3/158
 11/07/2551
74
คุณธนชัย ฑีฆธนานนท์
3
9
3/143
06/08/2551
75
คุณนิวัต เจียวิริยบุญญา
3
7
3/143
07/09/2551
76
คุณสท้าน วารี
3
9
3/143
17/10/2551
77
คุณจันทอน จันทร์สวัสดิ์
6
A
3/158
19/10/2551
78
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
6
6
3/158
30/12/2551
79
คุณมานัส กลางประพันธ์
3
7
3/143
13/01/2552
80
คุณวันชัย ศรีแก้ว
3
7
3/143
11/02/2552
81
คุณพิชิต โกพล
6
8
3/158
09/07/2552
82
คุณพิชิต โกพล
6
8
3/158
20/02/2553

อัตรากรีนฟี แค็ดดี้ ปี 2552

Golf Fees2009
อัตราค่ากรีนฟี ปี 252


Green fee (Baht)
WEEKDAY
วันธรรมดา
WEEKEND&Public Holidays
วันหยุด / วันหยุดนักขัตฤกษ์

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

9 Holes
90
180
90
250
18Holes
90
180
90
250
รอบที่ 3
50
50
100
100

Golf Fees
(Other Fees) ค่าแค็ดดี้

Type
9 Hole
18 Hole
Caddy Fee (แค็ดดี้)
70
140
Golf Cart (รถกอล์ฟ)
250
400

Equipment Rental
อุปกรณ์อื่น ๆ

Type
18 Holes
Type
18 Holes
Golf Club per set
ชุดกอล์ฟ
100
Golf Chair per item เก้าอี้
50
Golf Shoes per pair
รองเท้ากอล์ฟ
50
Umbrella per item ร่มนักกอล์ฟ
50

ผู้ก่อตั้ง และบริจาค

ที่
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
นายวิโรจน์ อำมรัตน์
นายบรรเจิด ฉัตรไพบูลย์

นายสุริเย ธรรมโภคิน

นางสุกัญญา ทาระพันธ์

นายน้อย ปิติพัฒน์

นายจิตร ปิติพัฒน์

นายทนง ศิริปรีชาพงษ์

นายประวิทย์ เจียวิริยะบุญญา

นายสุเทพ อติวรรณกุล

นายนำ เลขะเจริญ

นายชาติอุดม เป้าอารีย์

นายประสิทธิ์ วงศ์มาลาสิทธิ์

นายสุวัฒน์ กุลตังวัฒนา

นายสุเทพ นามประกาย

นายกิตติ โควบุตร

นายสุพัฒน์ อุสุพันธ์

นายปิติ โฆสิตกุล

นายชัยสิทธิ์ วิจิตเจริญ

นายสุเทพ กุลตังวัฒนา

นายจำนง อยู่โพธิ์

นายสำราญ เขมะลักษญ์

พันโทมาโนช บัวชุม
นายพงษ์ธร ปาลิวนิช

นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์
นายวิภิทธิ์ นวกิจพงษ์ธร

นายยงค์ เย็นประทีป

นายไพจิตร เหลือบุญชู

นายวัลลภ พานิชกิจเจริญ

นายประสิทธิ์ ชลมาจาร

พันโทเหิร วรรณประเสริฐ

พันโทมังกร รื่นระเริงศักดิ์

นายแพทย์พิศิษฐ์ นิ่มนคร

นายแพทยประสิทธิ์ สัทธาพงศ์

นายแพทย์วิชิต บุญญวรรธนะ

นายสมชาย เกียรติกระจาย

นายสว่าง ทวีกุล

นายชวลิต สกลธวัฒน์

นายแพทย์อุทัย ตันสุวรรณ

นายประจิตร ภัทรพงษ์พันธ์

นายแพทย์อำพล หงษ์งาม

นายพรชัย สุวรรณพฤกษ์

นายสมชาย ธรรมโภคิน

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๔,๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๖,๙๐๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐