โฮลอินวันสนามภูกระแต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552


ที่

ชื่อ - สกุล

หลุม

เหล็ก

par / ระยะ

วัน เดือน ปี
1
คุณนิยม สกุลคู
7
8
3/185
15/12/2527
2
คุณสันติ โควบุตร
7
3
3/158
22 /03/2529
3
คุณเชาวลิตสกลธวัฒน์
7
7
3/143
20/07/2529
4
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
7
4
3/158
06/08/2530
5
คุณนิวัติ เจียวิริยะบุญญา
7
7
3/158
19/12/2530
6
คุณผจญ สุวรรณ
7
4
3/185
05 /01/2531
7
คุณสุพัฒน์ เรืองวรบูรณ์
2
3
3/194
05 /01/2531
8
คุณเทาว์ แสงเขียว
4
8
3/158
04 /04/2531
9
พ.อ.กวี คล้ายโอภาส
7
8
3/143
21/12/2531
10
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
8
3
3/185
27/12/2532
11
คุณทวี บุรุษชาติ
4
5
3/158
07/12/2532
12
คุณสุชาติ ฉลองสัพพัญญู
7
9
3/143
10 /01/2533
13
คุณสุขสันต์ บุญฉัตร
3
6
3/158
03 /04/2537
14
คุณเทียนชัย อัจฉริยพันธ์
2
7
3/154
13 /04/2537
15
คุณสุวรรณ สิงห์เงา
3
9
3/158
19 /11/2537
16
คุณนพพร พิมพานนท์
6
1
3/143
09 /01/ 2543
17
คุณปราโมทย์ ศิริมาศ
3
5
3/158
30/12/2539
18
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
3
5
3/158
30/12/2539
19
คุณประทีป ธรรมชัย
3
8
3/158
27/12/2541
20
คุณบุญเกษม เมืองแสน
6
5
3/143
27/12/2541
21
คุณมนัส ปิ่นประภา
6
5
3/143
14/12/2542
22
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
6
5
3/143
15/12/2542
23
คุณมนัส ปิ่นประภา
2
5
3/154
28 /01/2542
24
คุณเทาว์ แสงเขียว
2
8
3/158
29 /01/2543
25
คุณณรงฤทธิ์ วะชุม
2
6
3/158
25/12/2543
26
คุณวินัย ออประเสริฐศักดิ์
6
9
3/143
08/12/2541
27
คุณวินัย ศรีพระจันทร์
2
5
3/154
05 /01/2541
28
คุณวินัย ศรีพระจันทร์
8
5
3/165
15 /01/ 2541
29
คุณวราทิตย์ ทาระพันธ์
6
5
3/143
20/12/ 2541
30
คุณสานิตย์ รสานนท์
2
5
3/143
20/12/ 2541
31
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
3
5
3/158
05 /04/2543
32
คุณฉัตรชัย ณ นครพนม
3
8
3/158
16/12/2543
33
คุณสมนาม เหล่าเกียรติ
2
5
3/156
05 /08/2543
34
คุณพรชัย สุวรรณพฤกษ์
6
9
3/143
20/12/2544
35
คุณประจักษ์ เจริญรัตน์
8
5
3/158
22 /06/2544
36
คุณปราโมทย์ ยาหอ
3
7
3/158
10/12/2544
37
คุณดนัย เนวะมาตย์
6
7
3/143
28 /01/2545
38
คุณเกียรติศักดิ์ โกศัลวิตร
3
7
3/158
05/06/2545
39
คุณสมภพ ตั้งศิริ
3
9
3/158
20/12/2545
40
คุณสุวรรณ สิงห์เงา
3
9
3/158
24/11/2545
41
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
3
7
3/158
27/11/2545
42
คุณบุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
3
7
3/158
13/12/2545
43
คุณนิมิตร พรหมวิศาสตร์
6
7
3/143
21/08/2546
44
ว่าที่/12/ภูมินทร์ ฮงมา
6
7
3/143
05/11/2546
45
คุณสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
6
8
3/143
12/11/2546
46
คุณบุญส่ง ชื่นอุรา
3
5
3/158
16 /04/ 2543
47
คุณพรชัย สุวรรณพฤกษ์
6
7
3/143
-
48
คุณบุญส่ง ชื่นอุรา
3
7
3/158
-
49
คุณสมศักดิ์ แก่นจันทร์
3
7
3/158
-
50
คุณโรจนะ แก่นจันทร์
3
8
3/158
02/12/2549
51
คุณมนัส ปิ่นประภา
6
7
3/143
17/11/2543
52
คุณเทาว์ แสงเขียว
6
8
3/143
-
53
พ.ท.อวยชัย ราชภักดี
3
7
3/158
11/12/2549
54
คุณธีรพล สถิตสิริพร
3
P
3/143
26/12/2549
55
คุณสามารถ วังคะฮาด
6
8
3/143
30 /08/2549
56
คุณกลยุทธ์ แสงชาติ
3
9
3/158
-
57
คุณรชต ขัติวงศ์
3
7
3/158
-
58
คุณสาธิต พ่อค้าช้าง
3
7
3/143
23/09/2550
59
คุณประมวล สาระโว
6
5
3/158
20/02/2550
60
คุณธณเดช ประเสริฐภัค
6
p
3/143
01/03/2550
61
คุณอธิวัฒน์ เจริญไชย
3
7
3/158
17/03/2550
62
คุณณรงค์ฤทธิ์ หัตถกุลโกวิท
6
7
3/143
09/04/2550
63
คุณสุเมธ หล้าดี
3
7
3/158
22/07/2550
64
น.อ.มานะ โพธิ์ใจ
3
9
3/143
04/08/2550
65
คุณสมชาย นันทิเกีรยติกุล
3
 U
3/143
 29/08/2550
66
คุณกลยุทธ แสงชาติ
3
P
3/143
 28/09/2550
67
คุณบุญมา นางลอย
3
7
3/143
 20/10/2550
68
คุณสิทธิศักดิ์ ศรีนครา
3
6
3/143
 20/12/2550
69
คุณณรงค์ฤทธิ์ วะชุม
6
9
3/158
 29/03/2551
70
คุณสุพัฒน์ เรืองวรบูรณ์
3
9
3/143
 05/04/2551
71
คุณสุเทพ อติวรรณกุล
3
9
3/143
 11/04/2551
72
คุณวินัย ฉวีรักษ์
 3
7
3/143
02/05/2551
73
คุณสุเมธ หล้าดี
6
8
3/158
 11/07/2551
74
คุณธนชัย ฑีฆธนานนท์
3
9
3/143
06/08/2551
75
คุณนิวัต เจียวิริยบุญญา
3
7
3/143
07/09/2551
76
คุณสท้าน วารี
3
9
3/143
17/10/2551
77
คุณจันทอน จันทร์สวัสดิ์
6
A
3/158
19/10/2551
78
คุณทวีศักดิ์ มั่นธรณ์
6
6
3/158
30/12/2551
79
คุณมานัส กลางประพันธ์
3
7
3/143
13/01/2552
80
คุณวันชัย ศรีแก้ว
3
7
3/143
11/02/2552
81
คุณพิชิต โกพล
6
8
3/158
09/07/2552
82
คุณพิชิต โกพล
6
8
3/158
20/02/2553

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยม