ขอเชิญร่วมบริจาคสร้าง หลุม 3

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มร่วมใจกันสรรสร้างสนามภูกระแต ขอเชิญนักกอล์ฟร่วมแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้ ปรับปรุงหลุม 3 สนามกอล์ฟภูกระแต ในวันที่ 26 ธันวาคม  2553 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 1000 บาท เงินทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่าย และบริจาคเงิน หรือวัสดุเพื่อสร้างหลุม Signature Hole  (หลุม 3) ได้ที่คลับเฮาส์สนามกอล์ฟภูกระแต 

 รายนามผู้บริจาค ของรางวัล

1.ดร.สมชอบ   นิติพจน์             ถ้วยรางวัลเกียรติยศ มูลค่า  15,000     บาท
2.น.พ.ประสงค์  บูรณ์พงศ์         โทรทัศน์ สี     2   เครื่อง
3.คณบดี สมัย  สามิต               กระติกน้ำร้อน 2  ใบ
4.คุณ อธิวัฒน์  เจริญไชย         กระติกน้ำร้อน  2 ใบ
5.โปรวิน                                   พัตเตอร์ใหม่  1  อัน
6.มหาวิทยาลัยนครพนม          เสื้อมหาวิทยาลัย  5  ตัว
7.คุณ ศุภชัย  ภูนากรม             เสื้อเชิ้ทสปอร์ท    5  ตัว
8.คุณ สุริยันต์  วารี                   กระทะไฟฟ้า        2  อัน
9.คุณ ธีระพล  สถิตสิริพร         น้ำดื่มสิงห์           10 แพ็ค
10.คุณ สนิท  อินมา                 ถุงมือกอล์ฟ  4 ข้าง ลูกกอล์ฟ  2 หลอด
11.คุณ โกเศส  พุโพธิ์              กระติกน้ำร้อน      2  ใบ
12.คุณ สมพงษ์  ผจกงไฟฟ้า   กระติกน้ำร้อน       2  ใบ
13.นางชนาภา  ศรีพระจันทร์    พัดลม  2  เครื่อง


เงินสด


1. น.ส.อังคณา  เตี้มฉายพันธ์             1,000         บาท
2.คุณพิชิต         คำศรี                     3,000         บาท
3.คุณพงษ์เสกสรร   แสนสุข             10,000         บาท
4.ผอ.สามารถ  วังคะฮาต                  1,000         บาท
5.คุณทวีศักดิ์    มั่นธรณ์                      500         บาท
6.คุณพรชัย       สุวรรณพฤกษ์           1,000         บาท
7.คุณเทาว์        แสงเขียว                   500         บาท
8.คุณโยธิน        อินทร์ไยธา             2,000         บาท
9.คุณสรวีย์       วรวัฒน์ปรียากร         1,000          บาท
10.พ.ต.ประเสริฐ  มณีวรรณ              1,000          บาท
11.คุณมนัส      ปิ่นประภา                1,000          บาท
12.คุณสุรัตน์     บุตรดี                     3,000         บาท
13.ผอ.เอกชัย    คะษาวงค์               2.000          บาท
14.คุณอนิรุธ     แก่นจันทร์               3,000          บาท
15.คุณป้อง      ขันตี                       1,500          บาท
16.มหาวิทยาลัยนครพนม                 2.000          บาท
17.ชมรมกอล์ฟนาแก                     10,000          บาท
18.S.P.BR. TUOR                         2,000          บาท
19.คุณบัญนพ   ตั้งตรงจิตร               2,000          บาท
20.คุณสยามรัฐ  ศรีพระจันทร์            2,000          บาท
21.โยธาและผังเมือง                       1,500          บาท
22.คุณชนาภา  ศรีพระจันทร์             1,000          บาท
23.คุณประภัทร  แก้วมณีไชย             5,000         บาท
24.คุณวินัย   ใดงาม                       3,000          บาท
25.คุณศิริพงษ์  แสนสุข                   2,000         บาท
26.พ.ต.อ.ปราโมทย์  พรหมรุ่งเรือง     1,000         บาท
27.คุณชนะโชค  คำวัน                    1,000         บาท
28.คุณนพรัตน์  เมืองแทน                3,000          บาท
29.คุณสิทธิศักดิ์  วชิรเสรีชัย             1,000          บาท
30.คุณศิริพงษ์  สิงห์บุตร                  1,000         บาท
31.ผอ.พิชิต  โกพล                        1,000          บาท                    
32.ชรมแคดดี้ภูกระแต                     2,100          บาท                             
33.ประมูลอุปกรณ์กอล์ฟ                  4,900          บาท                  
34.คุณสุพัฒน์  เรืองวรบูรณ์              1,000          บาท
35.คุณรพินทร์  วัณณภูมิ  ( อู่ตั้ม )     3,000          บาท
                     
                                                                รวม  81,500         บาท

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Posted by Picasa

Posted by Picasa

นักกีฬาสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คณะนักกีฬา สหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว

1.  ท่านสงคาม  สีลาเพ็ชร  รองประธาน/เลขาธิการสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติ หัวหน้าคณะ
2.  ท่านไซสงคาม  วรจิต ประธานสหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน  (ไม่มา) เป็นรองคณะ
3.  ท่านเข็มเพ็ด  แก้วเพียจันทร์  ประธานบริษัทตลาดเพ็ดมะณี  คำม่วน   เป็นกรรมการ
4.  ท่านสังคม  พมภักดี  หัวหน้าห้องการสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว เป็นกรรมการ
5.  ท่านพงไซ  ไซเสนา  เลขาประจำสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติลาว เป็นกรรมการ
6.  ท่านอุดร   สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
7.  ท่านวันนุลาด  ทวีทำ  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
8.  ท่านสันติ  สีทุมพะลัด  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
9.  ท่านร้อยเอกสายซน  วิสีสมบัติ  สโมสรกอล์ฟกระทรวงป้องกันประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
10.  ท่านเดชสงคาม  ทำมะวง  สโมสรกอล์ฟกระทรวงโยธาธิการ นักกีฬากอล์ฟ
11.  ท่านจันทะจร  วางฟาเซ้ง  สโมสรกอล์ฟกระทรวงต่างประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
12.  ท่านไซสมบัติ  สาวจันทะลา  สโมสรกอล์ฟกระทรวงต่างประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
13.  ท่านสมพร  สมมาลาวงค์  สโมสรกอล์ฟเขื่อนน้ำเทินหินบูน นักกีฬากอล์ฟ
14.  ท่านวันนะดา  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
15.  ท่านทองสุก  ทำมะวงสา  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
16.  ท่านจันทอน  จันทะสะหวัด  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ
17.  ท่านสุภาษิต  บัวหอม  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
18.  ท่านนาง  ไซยะวัน  อังคะโซก  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
19.  ท่านเวียงสมัย  บุนนะผล  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
20.  ท่านมังกร  เลิศสุวรรณ  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
21.  ท่านพันตรีไคสี  สาราผล  สโมสรกอล์ฟกระทรวงป้องกันความสงบ นักกีฬากอล์ฟ
22.  ท่านต้ง  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ
23.  ท่านแหลม  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ

ผู้ติดตามอีก  9  ท่าน
24.  ท่านลินทอง สโมสรกอล์ฟกระทรวงการต่างประเทศ(ไม่มา) แขกพิเศษ
25.  ท่านนางจัน เลขานุการสหพันธ์กอล์ฟ  แขวงคำม่วน พิธีกร
26.  ท่านบุญส่ง  เพ็งสุวัน ผู้จัดการสนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
27.  ท่านเฉลิมไช  ทรงธรรม สนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
28.  ท่านนางหล้า สนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
29.  ท่านคำพู  ทะวิวัน ศิลปิน-นักร้อง
30.  ท่านคำมะนี  จันทะวิไลสุก ศิลปิน
31.  ท่านดาลาวัน  ตระการ ศิลปิน
32.  ท่านอาไช ศิลปิน

Ryder Cup 2010

              ไรเดอร์คัพ (อย่างเป็นทางการ ไรเดอร์คัพแมตช์) เป็นสิ่งที่เกิดทุกๆปี กอล์ฟ แข่งขันระหว่างทีมจาก นครหลวงเวียงจันทน์ และ จังหวัดนครพนม การแข่งขันนี้บริหารจัดการร่วมกันโดย โมสรกอล์ฟภูกระแต  และ หพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว และมีการแข่งขันกันทุกปี   สถานที่สลับกันระหว่างสนามในประเทศลาว และ  สนามกอล์ฟภูกระแต ไรเดอร์คัพเป็นถ้วยรางวัลประเภททีม

ชาวจังหวัดนครพนม
ขอต้อนรับ
คณะนักกอล์ฟสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติลาว
เนื่องในโอกาสมาแข่งขันกอล์ฟประเพณี

Ryder Cup
Vientiane - Nakhon Phanom
26-27 Nov, 2010

Phukratae Golf Course
Nakhon Phanom, Thailand

Ryder Cup 2010

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกอล์ฟ  Ryder  Cup
นครหลวงเวียงจันทน์-นครพนม

ระหว่างวันที่  26-28  พฤศจิกายน  2553
ที่สนามกอล์ฟภูกระแต  จังหวัดนครพนม


วันที่  1  :  วันที่  26  พฤศจิกายน  2553
10.00  น.    รับคณะนักกอล์ฟลาวที่ด่านท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาล
12.00  น.    รับประทานอาหารเที่ยง  ที่สนามกอล์ฟภูกระแต
13.00  น.    ฝึกซ้อมตีกอล์ฟ
17.00  น.    นำพานักกอล์ฟเข้าพักที่โรงแรมวิวโขง
18.30  น.    พิธีงานเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะนักกีฬา ที่บ้านท่านพิสิษฐ์ อ้นมา

วันที่  2  :  วันที่  27  พฤศจิกายน  2553
07.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
08.00  น.    เดินทางไปสนามกอล์ฟภูกระแต
08.30  น.    ประชุมเรื่องกฎกติกา  และระเบียบการแข่งขัน
09.00  น.    เริ่มต้นการแข่งขัน
15.00  น.    สิ้นสุดการแข่งขัน
16.00  น.    นำพานักกอล์ฟจำนวนหนึ่งเที่ยงชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
                นักกอล์ฟจำนวนที่เหลือสามารถตีกอล์ฟได้จนถึงเวลา  17.00  น.
18.00  น.    พิธีงานเลี้ยงและมอบรางวัลที่โรงแรมวิวโขง

วันที่  3  :  วันที่  28  พฤศจิกายน  2553
08.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
10.00  น.    ส่งคณะนักกีฬากอล์ฟลาว กลับถึงท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาลผอ.สามารถ วังคะฮาด
ประชาสัมพันธ์สโมสรกอล์ฟภูกระแต
samart.wkh@gmail.com

Ryder Cup 2010 VT - NKP

อบจ.นครพนม จัดแข่งขันกอล์ฟ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบจ.นครพนม โดย ดร.สมชอบ นิติพจน์ ร่วมกับ สนามกอล์ฟภูกระแต จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อรายได้ซื้อหญ้ามาปรับปรุงแฟร์เวย์หลุม 4 วันที่ 29 สิงหาคม 2553  ลงทะเบียน 1000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ผอ.พิชิต 081-9544146  หรือ ผอ.สามารถ 083-2837631

ภูวิชญ์ ซัดเพล์ออฟ แพ้เจ้าถิ่น กอล์ฟเยาวชนที่จีน

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภูวิชญ์ ซัดเพล์ออฟ แพ้เจ้าถิ่น กอล์ฟเยาวชนที่จีน

ภูวิชญ์ โชว์ฟอร์มสนั่นเมืองลุงแซมซิวแชมป์ จูเนียร์เวิล์ด 2010

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ภูวิชญ์ โชว์ฟอร์มสนั่นเมืองลุงแซมซิวแชมป์ จูเนียร์เวิล์ด 2010

น้องอัฐ-ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย สวิงจิ๋ววัย 10 ปีจากนครพนม เจ้าของแชมป์เวิล์ด มาสเตอร์ จูเนียร์ที่ลาสเวกัสปี2009,แชมป์ทรูวิชั่นส์ อินเตอร์ และจาการ์ต้า เวิล์ด จูเนียร์ 2010 โชว์ฟอร์มเจ๋งหวด 3 วัน 7 อันเดอร์พาร์ 179 คว้าแชมป์คลาวดี.ชาย โดยเฉือนไทก้า ซูกิฮาร่าจากญี่ปุ่น ไปเพียงสโตรคเดียว และเป็นเด็กไทยคนเดียวที่คว้าแชมป์ได้ในปีนี้ จากการแข่งขัน จูเนียร์ เวิล์ด กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2010 ที่เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา..
การชิงชัยรายการนี้มีนักกอล์ฟเยาวชน 6 รุ่นอายุ แข่งขันใน 9 สนามกอล์ฟรอบเมืองซานดิเอโก โดยเฉพาะคลาสดี.ชายอายุ 9-10 ปี แข่งที่สนาม Welk Resort พาร์ 54 น้องอัฐ-ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย วัย 10ปี จากรร.ชุมชนเทศบาล 3 จ.นครพนม เด็กปั้นจากโครงการทรูวิชั่นส์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ โชว์สวิงสนั่นเมืองลุงแซม นำรวดม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ไปที่ 7 อันเดอร์พาร์ 179 เฉือนชนะไทก้า ซูกิฮาร่า สวิงจิ๋วจากแดนอาทิตย์อุทัยไปเพียงสโตรคเดียว
น้องอัฐ โทรศัพท์ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปมาว่า “ผมดีใจมากฮะที่คว้าแชมป์ครั้งนี้มาได้ เป็นแชมป์จูเนียร์เวิล์ดครั้งแรกในชีวิต ทั้งที่ลงแข่งเป็นปีที่สองเท่านั้น ผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พาผมไปแข่งรายการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ขอบคุณลุงวิโรจน์ที่ฝึกสอนผมมา ขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 นครพนม ขอบคุณโครงการทรูวิชั่นส์ จูเนียร์ และสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยที่จัดการแข่งขันให้ผมได้ตีกอล์ฟเก่งขึ้น แม็ทช์ต่อไปผมจะไปป้องกันแชมป์เวิล์ดมาสเตอร์ จูเนียร์ ที่ลาสเวกัส ช่วยเชียร์ผมด้วยนะฮะ”
นอกจากน้องอัฐ จะคว้าแชมป์แล้วยังมีเด็กไทยรายอื่นๆที่คว้ารางวัลติดมือกลับบ้านดังนี้ คลาสอี.อายุ 7-8 ปี ชาย-หญิง แข่งที่สนาม Sycuan Resort / Pine Glen Course พาร์ 58 น้องที-พศิน วิจิตรเจริญไพศาล คว้าอันดับ 4 ที่ 6 โอเวอร์พาร์ 180 ,น้องดรีม-ภูมิสิษฐ์ อภิวิเศษแก้ว คว้าอันดับ 5 ที่ 10 โอเวอร์พาร์ 184 และหนูอัญ-อัญมณี วงศ์อรุณ คว้าอันดับ 4 ที่สกอร์ 7 โอเวอร์พาร์ 181
คลาสดี.หญิง แข่งที่สนาม Loma Santa Fe พาร์ 56 น้องเหมียว-ปภังกร ธวัชธนกิจ เข้าป้ายอันดับ 3 ที่ 14 โอเวอร์พาร์ 182 ,คลาสซี.หญิง แข่งที่สนาม Rancho Bernardo พาร์ 73 ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ รั้งอันดับ 3 ที่สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 220 ,คลาสบี.หญิง แข่งที่สนาม Sycuan Resort / Oak Glen Course พาร์ 72 น้องแจน-ชญานิศ ประภัสสรางกูร คว้าอันดับ 3 ที่สกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 21

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภูวิชญ์คว้าแชมป์โลก


ภูวิชญ์ ตี 3วัน 7 อันเดอร์ เฉือนนักกอล์ฟญี่ปุ่นหวุดหวิด 1 สโตรค คว้าแชมป์โลก รุ่น 9-10 ปี ในรายการที่สำคัญของกอล์ฟเยาวชนโลก กอล์ฟจูเนียร์เวิร์ลด ที่อเมริกา มีนักกอล์ฟเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ในรุ่นนี้จำนวน 120 คน ในรายการ

Callaway Junior World Golf Championships
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2010
Welk Resort San Diego Fountains Executive Course
ดูรายละเอียด

http://jwgc.bluegolf.com/bluegolf/jwgc10/event/jwgc101/contest/22/leaderboard.htm

ภูวิชญ์ ออกเดินทาง 3 ก.ค.53 ไปอเมริกา

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย นักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี ของไทย กำลังซ้อมหนักเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟรายกายสำคัญของโลก ในระดับจูเนียร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.วันที่  7-8  ก.ค. 2553  รายการ San Diego Junior Masters 2010  ที่ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
2.วันที่ 13-14-15 ก.ค. 2553 รายการ Junior World Championship 2010 ที่ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
3.วันที่ 21-22-23 ก.ค. 2553 รายการ World Master of Junior Golf Tournament  2010 ที่ลาสเวกัส เนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา

วิชญ์ ปิติพัฒน์ ตีตั๋วไปจูเนียร์เวิล์ด แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิชญ์ ปิติพัฒน์ ชนะขาด ตีตั๋วไปแข่งจูเนียร์เวิลร์ด ตามภูวิชญ์ แล้ว ทิ้งอันดับ 2 ไป 6 สโตรค
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน "ทีจีเอ-แคท จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน 2010 (จูเนียร์เวิลด์)" สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ "ทีจีเอ-แคท จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน 2010 (จูเนียร์เวิลด์)" ณ สนามกอล์ฟรอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2553 คัดเลือกสุดยอดนักกอล์ฟเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ "จูเนียร์เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2010" ณ เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 คลาส (ชาย-หญิง) โดยคลาสเอ-บี แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2553 คลาสซี-ดี แข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553 คลาสอี-เอฟ แข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2553 ศกนี้

แดนคูนกอล์ฟ

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปีใหม่รวมใจให้กาชาด

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ทีมหอยทาก
ดร.สมชอบ นิติพจน์
ผอ.พิชิต โกพล

การแข่งขันกอล์ฟ "ด้วยรักและผูกพัน"

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "ด้วยรักและผูกพัน" เพื่อเลี้ยงส่ง ท่านอัยการพนมฤทธิ์  หอมนิจสกุล  และท่านอัยการไมล์ตรี  อุ่นวงค์ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ที่สนามกอล์ฟภูกระแต วันที่ 17 มีนาคม 2553 ลงทะเบียน 600 บาท โดยมีถ้วยรางวัล  ไฟล์ท ABC เลดี้ บู้บี้ จำนวน 8 รางวัล งานเลี้ยงที่สวนไผ่ริมโขง เวลา 18.00 น.

ภูวิชญ์ แข่งโปรแอม กับนักกอล์ฟระดับโลก

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เผยโฉม 2 เยาวชนกระทบไหล่ LPGA Pro-Am


ฮอนด้า-ปตท. ทุ่มงบจัดศึกดวลวงสวิงเพื่ออุ่นเครื่องต้อนรับการแข่งขันกอล์ฟหญิงระดับโลก Honda-PTT LPGA Thailand 2010 ที่สนามสยาม คันทรีคลับ โอลด์คอร์ส จ.ชลบุรี หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่ทางฮอนด้าและ ปตท.จัดขึ้นก็คือการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Honda-PTT Junior Golf Championship 2010 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักกอล์ฟเยาวชนเป็นตัวแทนไปกระทบไหล่โปรหญิงชื่อดังในรายการ Honda-PTT LPGA Pro-Am 2010

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกอล์ฟอุ่นเครื่องเตรียมต้อนรับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงระดับโลก Honda-PTT LPGA Thailand 2010 โดยใช้ชื่อรายการ Honda-PTT Junior Golf Championship 2010 ที่สนามเดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี (ลาดกระบัง) เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา

การแข่งขันรายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟเยาวชนกว่า 120 คน โดยจะแบ่งการชิงชัยออกเป็น 2 ไฟล์ท ได้แก่ ไฟลท์ อายุ 9–17 ปี ชาย และ, ไฟลท์อายุ 9-17 ปี หญิง ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละไฟล์ทจะได้สิทธิ์ร่วมเล่นกอล์ฟในรายการ Honda-PTT LPGA Pro-Am 2010 และรองชนะเลิศอันดับ 1-4 ของแต่ละไฟล์ทจะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Honda-PTT LPGA Golf Clinic 2010 กับนักกอล์ฟหญิงอาชีพจากรายการ Honda-PTT LPGA Thailand 2010 นอกจากนี้ยังจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรรับรอง และของที่ระลึกจากฮอนด้าและปตท.อีกด้วย

สำหรับบรรยากาศระหว่างการชิงชัยเป็นไปอย่างราบรื่น ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใส บวกกับสภาพสนามที่มีความท้าทาย สมบูรณ์ทั้งแฟร์เวย์ และกรีน ซึ่งอุปสรรคที่โดดเด่นของสนามเดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี (ลาดกระบัง) ก็คือ สภาพกรีนที่ค่อนข้างยาก สปีดที่เร็ว ทำให้ยากต่อการเล่นอย่างมาก แต่นักกอล์ฟทุกคนก็สนุกสนานกับเกมการเล่นตลอดทั้ง 18 หลุม

หลังจากการแข่งขันจบลงก็เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแต่ละไฟล์ท โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณเบ็ญจมาศ ฉันทอุทิศ ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบของรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ

ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ชนะเลิศแต่ละไฟล์ทที่จะได้กระทบไหล่กับโปรชื่อดัง ในรุ่นอายุ 9-17 ปี ชาย คือ ด.ช.ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย อายุ 10 ปี และรุ่นอายุ 9-17 ปี หญิง คือ น.ส.พริมา ธรรมรักษ์ อายุ 17 ปี

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ไฟล์ท อายุ 9-17 ปี ชาย

ชนะเลิศ ด.ช.ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย 34-31-65(0) 65
รองฯ อันดับ 1 ด.ช.ประสพโชค ไชยยันต์บูรณ์ 34-34-68(0) 68
รองฯ อันดับ 2 ด.ช.ไผ่พันธุ์ ทองอิ่ม 34-35-69(0) 69
รองฯ อันดับ 3 ด.ช.วิชญะ สุริยาอาภรณ์ 34-36-70(0) 70
รองฯ อันดับ 4 ด.ช.ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล 36-35-71(0) 71