ผู้ก่อตั้ง และบริจาค

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ที่
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
นายวิโรจน์ อำมรัตน์
นายบรรเจิด ฉัตรไพบูลย์

นายสุริเย ธรรมโภคิน

นางสุกัญญา ทาระพันธ์

นายน้อย ปิติพัฒน์

นายจิตร ปิติพัฒน์

นายทนง ศิริปรีชาพงษ์

นายประวิทย์ เจียวิริยะบุญญา

นายสุเทพ อติวรรณกุล

นายนำ เลขะเจริญ

นายชาติอุดม เป้าอารีย์

นายประสิทธิ์ วงศ์มาลาสิทธิ์

นายสุวัฒน์ กุลตังวัฒนา

นายสุเทพ นามประกาย

นายกิตติ โควบุตร

นายสุพัฒน์ อุสุพันธ์

นายปิติ โฆสิตกุล

นายชัยสิทธิ์ วิจิตเจริญ

นายสุเทพ กุลตังวัฒนา

นายจำนง อยู่โพธิ์

นายสำราญ เขมะลักษญ์

พันโทมาโนช บัวชุม
นายพงษ์ธร ปาลิวนิช

นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์
นายวิภิทธิ์ นวกิจพงษ์ธร

นายยงค์ เย็นประทีป

นายไพจิตร เหลือบุญชู

นายวัลลภ พานิชกิจเจริญ

นายประสิทธิ์ ชลมาจาร

พันโทเหิร วรรณประเสริฐ

พันโทมังกร รื่นระเริงศักดิ์

นายแพทย์พิศิษฐ์ นิ่มนคร

นายแพทยประสิทธิ์ สัทธาพงศ์

นายแพทย์วิชิต บุญญวรรธนะ

นายสมชาย เกียรติกระจาย

นายสว่าง ทวีกุล

นายชวลิต สกลธวัฒน์

นายแพทย์อุทัย ตันสุวรรณ

นายประจิตร ภัทรพงษ์พันธ์

นายแพทย์อำพล หงษ์งาม

นายพรชัย สุวรรณพฤกษ์

นายสมชาย ธรรมโภคิน

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๔,๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๖,๙๐๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐0 ความคิดเห็น: