Indochina Golf Invitations 2009

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การแข่งขันกอล์ฟนครพนม เมืองน่าอยู่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เริ่มแข่ง Shot Gun Start
เวลา 07.00 น. ณ สนามกอล์ฟภูกระแต จังหวัดนครพนม

1 ความคิดเห็น:

ธุรการออนไลน์ กล่าวว่า...

แสดงความยินดีคนได้ถ้วยด้วย